Skolverket upphandling av LMS och e-utbildning

Triglyf har fått i uppdrag att stödja Skolverket med att handla upp en LMS samt e-utbildningsleverantörer

I uppdraget har det ingått att kravställa en LMS som kan hantera rektorsprogrammet med 3500 användare och MOOC-utbildningar för all pedagogisk personal i Sverige. Parallellt genomförs även en upphandling av e-utbildningsproducenter för produktion av utbildningar.

Bakgrunden till upphandlingen är att man genom åren genomfört tio till femton projekt där varje projekt har haft en lösning. För att bygga intern kunskap och erfarenhet är det en bra strategi men med ökade volymer framöver blir det ohållbart att förvalta många unika lösningar.

Med stora målgrupper följer höga krav på användarens upplevelse för att effektmål ska nås utan orimliga supportvolymer. Upphandlingarna bygger på mervärdesprincipen som förenklat kan jämföras med skönhetstävlingar eller bedömningssporter där man har fastställda kriterier som en jury arbetar utifrån.

Inom Skolverket finns det många bra databaser som ett learning management system kan kopplas ihop med för att hjälpa alla att nå målen. I en framtid skulle system kunna hämta information från skolregistret för att sätta samman grupper från samma skola eller kommun samt. Lärarlegitimationsdatabasen skulle kunna ge information för att sätta samman heterogena grupper så att alla mattelärare inte från samma skola hamnar i samma grupp.

Att arbeta med persondata ställer höga krav på att man håller sig inom personuppgiftslagen. Det kommer en ny personuppgiftslag under 2018 som ställer mycket högre krav på hur data hanteras. I projektet har mycket tid lagts på att analysera hur det påverkar systemen och integrationerna.

Grunderna för att den här typen av projekt ska lyckas är att så många personer som möjligt har rätt information och rätt förväntningar. För att hantera det har ett omfattande informationsarbete genomförts inom myndigheten.

Här kan du ladda ner upphandlingarna.